Stiftelsen Stockholm Pandemic Resilience är en ideell verksamhet som finansieras helt genom insamlade medel från allmänheten och företag för att tillhandahålla stöd inom sina ändamålsområden. Insamlingsverksamheten i Sverige är därmed en förutsättning för vårt arbete.

Vi definierar insamlade medel som mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser. Till insamlade medel räknas testamentsgåvor och donationer, lotteriintäkter, värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel med gåvobevis.

Öppenhet och insyn i insamlingsarbetet

WeFightCovid existens som insamlingsorganisation och vår framgång inom vårt arbete med insamling bygger på att allmänheten känner ett högt förtroende för oss. Vi ska öppet visa hur vi hanterar pengarna som samlas in genom att på ett tydligt sätt visa allmänheten hur de insamlade medlen använts. 

Vi ska visa största möjliga öppenhet gentemot omvärlden när det gäller frågor om administrations- och insamlingskostnader, löner, arvoden och liknande. Allmänheten ska fritt kunna ta del av WeFightCovids verksamhetsberättelser och reviderat bokslut.

WeFightCovid strävar efter att ha en så kostnadseffektiv insamling som möjligt. Av samma skäl ska varje enskild insamlings aktivitet följas upp och utvärderas.

Vi följer de regelverk som gäller för insamlingsarbete i Sverige och EU:s dataskyddsförordning dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information om hur vi arbetar med att behandla och skydda personuppgifter vänligen gå till vår Integritetspolicy [Länka]. Även om verksamheten är ideell tillämpar vi även marknadsföringslagen (2008:486).

Förhållningssätt till givare och deras gåvor

Insamling av donationer är avgörande för att vi ska kunna nå ut till flera personer och fortsätta göra skillnad inom våra ändamålsområden.

Vårt mål att givaren ska känna sig trygg med hur vi hanterar gåvorna vi får. Vi ska möta givarnas behov av relevant återkoppling och information. Givaren ska kunna ställa frågor till WeFightCovid och förvänta sig ett snabbt och tillförlitligt svar. Vi ska förmedla en känsla av tillhörighet och erbjuda möjligheter att engagera sig genom att ge gåvor. Alla givare som kontaktar oss ska få ett vänligt och professionellt bemötande.

Givarens personuppgifter sparas i tre år efter senast inkommen gåva och avpersonifieras sedan. Vi respekterar om en givare inte vill bli kontaktad och noterar det i givarregistret. För mer information se vår integritetspolicy.

Hur samlar vi in pengar

Via insamlingsstrategi har en långsiktiga målsättningen via insamlingsaktiviteter och bidrag från enskilda givare, företag och organisationer som vi når ut till via egna nätverk, webb och sociala medier.

Vi tillämpar åldersgränser vid kampanjer och kontaktar inte minderåriga givare samt givare över 85 år.

Tackar nej till gåva

WeFightCovid har rätten att tacka nej till gåvor och samarbeten som inte överensstämmer med organisationens värderingar eller om gåvan kommer från verksamhet som är etiskt eller moraliskt olämplig. Om givaren villkorat gåvan på ett sådant sätt som organisationen inte kan uppfylla, eller om det innebär orimliga kostnader att ta emot gåvan, har WeFightCovid också möjlighet att tacka nej till gåvan. Se även avsnittet om riktlinjer för företagssamarbeten.

Öronmärkta gåvor

Gåvor går till stiftelsen som sedan fördelar donationer till sådant initiativ som har bäst förusättning att uppfylla stiftelsens ändamål. I undantagsfall kan Stiftelsen öronmärka gåvor om det finns särskilt önskemål eller anledning till det från en donator.

Riktlinjer för samarbete med företag

WeFightCovid välkomnar gåvor från och samarbeten med företag. De företag som vi  samarbetar med ska bedriva sin verksamhet i linje med gällande nationella och internationella lagar och regler samt bedriva en verksamhet som är etiskt försvarbar. Företaget ska känna ett engagemang för WeFightCovids frågor och dela organisationens värderingar. 

Företag har inte rätt att använda WeFightCovid varumärke utan vårt godkännande. Om och hur vårt varumärke får användas regleras genom särskilda överenskommelser och avtal, vilka baseras på omfattningen av samarbetet och företagets insats. WeFightCovid har alltid möjlighet att avbryta samarbetet om företaget agerar på ett sätt som inte är förenligt med våra värderingar eller vår överenskommelse.

Särskilda riktlinjer för insamlingssamarbeten

Wefightcovid välkomnar insamlingssamarbeten. Då insamlingsverksamhet präglas av trovärdighet får en insamplingskampanj för WeFightCovid ej inledas utan vårt godkännande. Vi förbehåller oss även rätten att redigera eller stänga ner insamlingar om de bryter mot våra regler och villkor.

En insamlaren får inte utse sig vara någon annan än den de är, exempelvis genom att använda en bild som föreställer en annan person eller annat företag.

Wefightcovid förbehåller oss rätten att inte dela ut grafiken eller be företag, organisationer eller andra som startar en insamling att upphöra med att använda materialet/varumärket om vi anser att det används i ett samman­hang som skadar förtroendet för Wefightcovid .

Våra verksamheter är oberoende från politiska eller kommersiella intressen och vi förbehåller oss därför rätten att ta bort insamlingar med politiska eller kommersiella budskap. Vi förbehåller oss rätten att moderera texterna till de insamlingar som registrerats.

Insamlingar är redaktionella och kan komma att användas på vår hemsida, sociala media, marknadsföring eller liknande.

Kostnader

WeFightCovid strävar alltid efter att ha en så kostnadseffektiv insamling som möjligt. Olika kanaler kostar olika mycket. Det anser vi är rimligt eftersom det är viktigt att ha en balans mellan nya, outvecklade insamlingsmetoder och metoder som vi arbetat länge med.

Vi investerar resurser i nya insamlingsmetoder i syfte att utveckla dessa och göra dem lönsamma. Framför allt satsar vi på att arbeta med digitala tekniker.

Kommunikationen med givare

Vi ska vårda och stärka vårt varumärke. Vi följer vår grafiska profil i all extern kommunikation.

Ingen skall kunna göra insamlingar till WeFightCovid  i eget namn. Givaren har rätt att få reda på om den som ber om bidrag till WeFightCovid är anställd, frivillig eller extern konsult. På material ska WeFightCovid kontaktuppgifter framgå. Vid adresserad direktreklam ska alltid adresskällan framgå. Vid alla externa event ska insamlaren kunna legitimera sig.

Människor i bild och text ska skildras på ett värdigt sätt. Bilderna som används är i regel tagna i de projekt vi stödjer och människorna på bilden är i möjligaste mån tillfrågade och namngivna. Vi undviker att använda exempelbilder.

Frågor och klagomål

Vi prioriterar att hantera frågor och klagomål samt avser att sköta det på ett professionellt sätt och med hög prioritet. Enklare frågor besvaras omgående per telefon eller e-post. Mer omfattande frågor samt klagomål hanteras vid behov av insamlingschef när det kommer till enskilda givare. WeFightCovid strävar efter att vara tillgänglig via flera kanaler, så som telefon, e-post och Facebook.

Tvist och återbetalning av gåva

Uppstår tvivel om huruvida en gåva är frivillig ska den snarast möjligt återbetalas till givaren, om hen så begär. Om oklarhet råder om gåvan var avsedd till WeFightCovid ska givaren kontaktas för klargörande. Om gåvan är avsedd för ett ändamål som WeFightCovid inte uppfyller och detta uppdagas av givaren inom en rimlig tid, återbetalas gåvan. Om en givare skulle ångra sig återbetalas den senaste gåvan, förutsatt att det sker inom en månad från gåvotillfället. Vid behov anlitas jurist. Varje bestridande bedöms enskilt. Övriga eventuella tvister behandlas även de från fall till fall. 

För återbetalning av gåva, kontakta givarservice på contact@wefightcovid.org

Hantering av gåvor som inte är likvida

I samband med testamente kan WeFightCovid få gåvor i form av värdepapper eller fast egendom. Dessa ska avyttras i enlighet med vår policy för konsolidering och kapitalplaceringar.

För ytterligare information om riktlinjer och lagar vi följer

Giva Sverige och den etiska koden www.givasverige.se

Marknadsföringslagen www.riksdagen.se 

GDPR och personlig integritet www.datainspektionen.se